Posted in Grammar, Նախագծեր, Ուս․տարի 2019-2020 Քոլեջ

Grammar/Exercises (Much,many,little,few,a lot,plenty)

30.03-10.04

Grammar

We use much and little with uncountable nouns.

much time         little energy

we use a lot of/lots of /plenty of with uncountable and plural(countable) nouns

a lot of luck             lots of time         plenty of money

a lot of friends       lots of people      plenty of ideas

We use much/many especially in negative and interrogative sentences.

We didn’t spend much money.

Do you know many people?

In positive sentences a lot (of) is more usual.

We spent a lot of money.

He goes out a lot.

Little and few (without ‘a’) are negative ideas.

We must be quick.There is little time.

He isn’t popular.He has few friends.

A little and a few are more positive.

We have got a little time before the train leaves.

Do you speak English? “A little ”

When did you see him? “A few days ago”.

Exercises

1.Put in much or many

 1. 1.Did you buy… food?
 2. There aren’t … hotels in this town.
 3. We haven’t got … petrol.
 4. Were there…. people on the train?
 5. Did … students fail the examination?
 6. She hasn’t got…. money.
 7. I haven’t seen him for … years.

2.Fill in much/many/a lot of

 1. Sue drinks….. tea.
 2. We didn’t spend … money.
 3. We’ll have to hurry.We haven’t got…. time.
 4. He always puts …. salt on his food.
 5. I use the phone … at work.
 6. Did it cost… to repair the car?
 7. I don’t know …. people in this town.

3.Complete the sentences. Use much or many with one of these words.

books, countries, luggage, people, time, times

 1. I don’t read very much.I haven’t got ….
 2. Quick! We must hurry. We haven’t got ….
 3. Do you travel a lot? Have you been to ….
 4. She hasn’t lived here very long, so she doesn’t  know….
 5. Have you got …..? No, only this bag.
 6. I know Paris very well. I’ve been there….

4.Put in little/a little/few/a few

 1. Do you mind if I ask you …. questions?
 2. This town is not a very interesting place to visit, so …. tourists come here.
 3. I don’t think he would be a good teacher.He has got … patience.
 4. Would you like milk in your coffee? Yes, please …..
 5. Have you ever been to Paris? Yes I have been there … times.
 6. There was … traffic so the journey didn’t take very long.

5.Put in a little and a few + one of these words.

air, chairs, days, friends, letters, milk, times

 1. Last night I wrote ….  ……. to my family and friends.
 2. Can I have …. ….. in my coffee,please?
 3. Are you going out alone?  No, I am going  with … …..
 4. Have you ever been to Rome? Yes, …. ……
 5. There wasn’t much furniture  in the room –  just a table and …
 6. I’m going out for a walk. I need ….. fresh ….

Արդյունքներն ուղարկեք այս էլ․ հասցեին` lilitsargsyan@mskh.am

Արդյունքների ամփոփում․

Միքայել Մաթևոսյան 1-2

Արեստ Մավյան 2-3

Նելլի Միսկարյան 1-1

Աստղիկ Գևորգյան 1-1

Աիդա Պոչիկյան 1-1

Լիլիա Սոսյան 2-2

Վարդ Ղարիբյան 1-3

Գոռ Մարտիրոսյան 1-2

Մարիամ Շահվերդյան 1-1

Անգելինա Դադյան 1-1

Միլենա Կիրակոսյան 1-1

Անիտա Գևորգյան 2-2

Լիաննա Մելիքսեթյան 2-1

Օկսանա Հարությունյան 1-2

Անահիտ Գաբրիելյան 1-2

Ֆերդինանդ Մկրտչյան 2-3

Էրիկ Մկրտչյան 2-3

Միլենա Սարգսյան 2-1

Մերի Հովեյան 1-2

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s